Beequip home
Bereken je lease

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website BEEQUIP.nl van BEEQUIP B.V., gevestigd aan de Willemskade 18, 3016 DL Rotterdam, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van Rotterdam onder nummer 63204258 ("BEEQUIP").

Met een bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie verstrekt op, vervat in of verkregen via deze website (de "Informatie") verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. Als de bepalingen, die van toepassing zijn op specifieke producten en diensten die zijn genoemd op of door u zijn verkregen via deze website, in strijd zijn met de bepalingen van deze disclaimer, prevaleren de bepalingen verbonden aan de specifieke diensten en producten.

BEEQUIP geeft geen verklaring en geen garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van de Informatie. De Informatie is ter ondersteuning voor de lezer, maar u mag de Informatie niet opvatten als gezaghebbend. De Informatie treedt ook niet in de plaats van het gezonde oordeel van de lezer zelf. BEEQUIP raadt u aan om met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de Informatie niet uitsluitend af te gaan op de gegevens van de website en de Informatie niet te gebruiken ter vervanging van gericht advies. Besluiten genomen op basis van de Informatie op de website is voor uw eigen rekening en risico.

BEEQUIP beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en verklaart op geen enkele manier dat de Informatie verstrekt op of via deze website van toepassing is op of gebruikt kan worden in andere jurisdicties. Als u gebruik maakt van deze website vanuit andere jurisdicties, is het uw eigen verantwoordelijkheid de toepasselijke wetgeving na te leven.

Op plaatsen waar deze website links bevat naar websites van derden, dan wijzen wij u erop dat deze links niet door BEEQUIP zijn goedgekeurd ten aanzien van de producten of diensten die op of via die websites worden verstrekt. Het gebruik van deze links is geheel voor uw eigen risico en BEEQUIP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. BEEQUIP heeft de inhoud van dergelijke websites niet gecontroleerd op nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, volledigheid of juistheid.

BEEQUIP, en iedere andere partij die in de Informatie wordt genoemd, aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid en geen van haar dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen, tussenpersonen of onderaannemers aanvaardt aansprakelijkheid voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, of enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen die voor derving van inkomsten, voortvloeiend uit, maar niet beperkt tot, (i) de Informatie, (ii) fouten, virussen, of andere defecten toegebracht aan apparatuur en software in verband met toegang tot of gebruik van deze website, (iii) de interceptie, modificatie of het oneigenlijk gebruik van Informatie verzonden naar BEEQUIP of naar u, (iv) het functioneren of het niet beschikbaar zijn van deze website, (v) het oneigenlijk gebruik van deze website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar is gesteld via deze website, of (viii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de bestuurders en werknemers van BEEQUIP en haar respectievelijke dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen.

U mag de Informatie niet vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan andere personen. Daarnaast is gehele of gedeeltelijke, publicatie voor enig doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toepasselijke toestemming van de relevante eigenaar van de Informatie niet toegestaan. BEEQUIP, of de relevante eigenaar in kwestie, behoudt alle rechten (waaronder begrepen copyrights, domeinnamen, handelsmerken, patenten alsmede enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Informatie (waaronder begrepen alle teksten, grafische uitingen en logo's). Wel mag u de Informatie op deze website voor persoonlijk gebruik uitprinten en/of downloaden.

BEEQUIP kan de Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Wij raden u aan de Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, regelmatig te controleren op wijzigingen.

Deze website en deze disclaimer worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de disclaimer worden uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam voorgelegd.