Beequip home
Bereken je lease

Algemene Voorwaarden Financial lease (type geldlening) 2017/1

Let op: de algemene voorwaarden die zijn meegestuurd met het contract zijn altijd leidend.

1. DEFINITIES

De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de daaraan in de Leaseovereenkomst gegeven betekenis.

2. HET OBJECT

 1. Als het Object bestaat uit meerdere zaken of onderdelen zal het zekerheidsrecht van Lessor daarop ontstaan op het moment van registratie van de akte voor zover Lessee op dat moment al eigenaar van deze zaken of onderdelen is, en, voor zover Lessee daarvan op dat moment nog geen eigenaar mocht zijn, telkens op het moment waarop de eigendom daarvan door Lessee zal worden verkregen.
 2. Lessor en Lessee gaan ervan uit dat het Object een register goed is. Lessee staat ervoor in dat het Object op geen enkele wijze zodanig met een andere roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid verliest.
 3. Lessee mag het Object niet (geheel of gedeeltelijk) vervreemden of met enig zekerheidsrecht of enig ander beperkt recht bezwaren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor mag Lessee het Object ook niet (geheel of gedeeltelijk) onder welke titel dan ook aan een derde verhuren, in gebruik geven of afstaan.
 4. Lessee zal voor eigen rekening, op eerste verzoek van Lessor, een merkteken tot bewijs van het zekerheidsrecht van Lessor en/of een track-and-trace instrument op het Object (laten) aanbrengen.
 5. Als een derde enig recht ten aanzien van het Object wil uitoefenen, zal Lessee Lessor hiervan onmiddellijk mededeling doen en deze derde onmiddellijk van het zekerheidsrecht van Lessor in kennis stellen.
 6. Lessor heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op het Object (hierna: “Documenten”) ter inzage te verkrijgen. Lessee machtigt Lessor en iedere door Lessor aan te wijzen derde onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de plaats waar het Object en/of de Documenten zich bevind(t)(en) te betreden om het Object en/of de Documenten te inspecteren en/of terug te nemen. Lessee zal Lessor daartoe op eerste verzoek toegang verlenen tot de plaats waar het Object en/of de Documenten zich bevind(t)/(en). Weigering door een derde deze toegang te verlenen, geldt als weigering door Lessee.

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET OBJECT

 1. Tenzij anders overeengekomen, is het Object bestemd voor gebruik door Lessee zelf. Lessee is alleen bevoegd om het Object te gebruiken in overeenstemming met zijn bestemming. Alle kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het Object komen voor rekening van Lessee.
 2. Als het Object kwalificeert als een bodemzaak dan mag Lessee het Object niet verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor. Kwalificeert het Object niet als een bodemzaak dan mag het Object binnen de Europese Unie vrij worden verplaatst. Lessee zal Lessor op eerste verzoek onmiddellijk in kennis stellen van de plaats waar het Object zich bevindt.
 3. Lessee mag de aard, de bestemming of de inrichting van het Object niet veranderen en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan het Object (laten) aanbrengen. Lessor kan aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden verbinden. Iedere wijziging, aanpassing of toevoeging aan het Object is altijd voor rekening en risico van Lessee. Alle onderdelen die in verband met onderhoud of reparatie worden aangebracht, worden bestanddeel van het Object.
 4. Lessee zal het Object voor eigen rekening en risico in gebruiksklare toestand en in goede staat van onderhoud houden. Lessee zal, als dit nodig is, voor eigen rekening een onderhoudsovereenkomst sluiten bij de leverancier of een door de leverancier of Lessor aan te wijzen derde.฀
 5. Als Lessee het Object niet of niet voldoende (laat) onderhouden, mag Lessor dit onderhoud, voor rekening van Lessee, door een derde laten uitvoeren.
 6. Lessee zal voor eigen rekening en risico alle op het Object van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies (inclusief die met betrekking tot milieu en veiligheid) strikt opvolgen en naleven.

4. RISICO EN VERZEKERING

 1. Lessee draagt alle risico’s met betrekking tot het Object, waaronder het risico van verlies (diefstal en verduistering daaronder begrepen), vernietiging van of schade aan het Object als gevolg van welke oorzaak dan ook. Lessor is nooit verplicht een vervangend Object ter beschikking te stellen.
 2. Lessee is verplicht het Object ten behoeve van Lessor tegen de meest uitgebreide dekking te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke risico’s met betrekking tot het Object, waaronder in ieder geval diefstal, beschadiging of tenietgaan van het Object en schade (direct of indirect) met of door het Object veroorzaakt, bij een voor Lessor acceptabele verzekeraar. Lessee zal de verschuldigde premies op tijd (laten) betalen. Lessee zal op eerste verzoek van Lessor daartoe een kopie van de polis en/of een bewijs van de premiebetaling verstrekken.฀
 3. Lessee zal de verzekeraar schriftelijk, met een kopie aan Lessor, in kennis stellen van de Leaseovereenkomst en bedingen:
  - dat de uitkeringen uit hoofde van de verzekering ter zake het Object worden gedaan aan Lessor,
  - dat de dekking ten aanzien van het Object niet zal worden beperkt of beëindigd zonder mededeling daarvan aan Lessor en
  - dat in geval van wanbetaling door Lessee Lessor daarvan door de verzekeraar direct op de hoogte zal worden gesteld.
  Als Lessor de verzekeringspremie in het geval van wanbetaling door Lessee betaalt, heeft Lessor het recht deze kosten bij Lessee in rekening te brengen. Het risico dat het Object niet of niet toereikend is verzekerd, komt te allen tijde voor rekening van Lessee.
 4. Bij verlies van het Object, of een zodanige beschadiging dat het Object naar het oordeel van de door de verzekeraars benoemde expert niet herstelbaar is, zal de Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn geëindigd, en zal, alles wat Lessee uit hoofde van de Leaseovereenkomst aan Lessor verschuldigd is ineens opeisbaar zijn. Op deze opeisbare vordering zullen de op het desbetreffende evenement betrekking hebbende verzekeringspenningen die door de verzekeraar rechtstreeks aan Lessor zijn uitbetaald in mindering worden gebracht.
 5. Lessee zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen.
 6. Lessor gaat ervan uit dat de verzekeraar die het Object in dekking neemt op de ingangsdatum van de lease bekend is en al een bestaande rechtsverhouding met Lessee heeft. In aanvulling op het bepaalde in art 4.3 (Risico en verzekering) verpandt Lessee hierbij (reeds nu voor alsdan) aan Lessor zijn (vorderings)rechten uit de ter zake van het Object gesloten of nog te sluiten verzekeringsovereenkomst, ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Lessee uit de Leaseovereenkomst. Lessee zal deze verpanding onmiddellijk schriftelijk, met kopie aan Lessor, aan de verzekeraar meedelen. Lessor is ook gerechtigd om deze mededeling zelf aan de verzekeraar te doen.
 7. Lessee verklaart hierbij bevoegd te zijn tot deze verpanding en dat op de genoemde (vorderings)rechten geen andere beperkte rechten rusten.

5. BETALINGEN, BELASTINGEN EN AUTOMATISCHE INCASSO

 1. De leasetermijnen en alle overige verschuldigde bedragen moeten door Lessee steeds stipt op de vervaldag plaatsvinden op een door Lessor aangegeven bankrekening.
 2. Lessee is verplicht al hetgeen zij op grond van de Leaseovereenkomst verschuldigd is aan Lessor te voldoen, zonder zich te beroepen op verrekening. Lessee is ook niet bevoegd de betaling van de leasetermijnen op te schorten en/of de verschuldigde leasetermijnen te verminderen met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van, gebreken aan of een andere reden waardoor Lessee niet of niet volledig gebruik kan maken van het Object.
 3. Lessor is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde en uit welke hoofde dan ook van Lessee te vorderen heeft, te verrekenen met al dan niet opeisbare of voorwaardelijke vorderingen van Lessee op Lessor.
 4. Lessor is gerechtigd elke door Lessee verrichte betaling naar keuze van Lessor in mindering te brengen op hetgeen door Lessee verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook en ongeacht op grond van welke schuld die betaling door Lessee is verricht. Vervroegde betaling van één of meer leasetermijnen ontslaat Lessee niet van zijn verplichting tot periodieke betaling en zal in mindering worden gebracht op de laatste leasetermijn(en), zonder dat dit tot een korting of restitutie leidt.
 5. Als Lessee in gebreke blijft met de tijdige betaling van een leasetermijn, of eenander verschuldigd bedrag, zal hij hierover een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand of de geldende wettelijke rente, als die laatste hoger is, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend.
 6. De administratie van Lessor strekt tot volledig bewijs van de vorderingen van Lessor op Lessee, behoudens tegenbewijs.
 7. Lessee machtigt Lessor, tot wederopzegging, om alle door hem uit hoofde van de Leaseovereenkomst verschuldigde bedragen af te schrijven van zijn bankrekening. Hiertoe zal Lessee het Zakelijke Europese Incasso - Registratieformulier (business-to-business) machtiging, die door Lessor ter beschikking kan worden gesteld, ondertekenen en deze zowel aan Lessor als zijn bank zenden.
 8. Lessee zal zorgdragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening. Wanneer door een gebrek aan saldo, of door onbevoegdheid daarover te beschikken, een verschuldigd bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven, zal Lessee het bedrag onmiddellijk overmaken naar de bankrekening van Lessor. Als Lessee een opdracht tot terugboeking geeft, zal zij Lessor onmiddellijk schriftelijk informeren over de reden daarvan.
 9. Als Lessee geen doorlopende machtiging SEPA aan Lessor verleent, of als deze eindigt, wordt ieder van de alsdan nog door Lessee verschuldigde leasetermijnen verhoogd met EUR 25,-.
 10. Als betaling door middel van SEPA ten laste van een bankrekening plaatsvindt, zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door de European Payments Council in het SEPA Rulebook zijn vastgelegd.

6. INFORMATIE

 1. Lessee verplicht zich Lessor in kennis te stellen van alle feiten en gebeurtenissen die voor Lessor van belang kunnen zijn met betrekking tot het Object of Lessee zelf, waaronder de situaties zoals genoemd in art 8 (Vervroegde opeisbaarheid), onmiddellijk nadat die informatie hem bekend is geworden.
 2. Lessee zal op eerste verzoek van Lessor de door Lessor gevraagde overige informatie die Lessor noodzakelijk acht, daaronder mede begrepen financiële informatie die op Lessee betrekking heeft, verstrekken.฀
 3. Lessee en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan Lessor alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun identiteit, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en - bevoegdheid, rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, - voor zover van toepassing - hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Lessor worden meegedeeld. Lessor mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als Lessee een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Lessee en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van Lessor inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
 4. Lessor mag de persoonsgegevens die zij van Lessee ontvangt verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor het aanbieden van financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, wat tevens in zal houden het voorkomen en bestrijden van fraude (witwassen daaronder expliciet begrepen) en voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Lessor.
 5. Lessor mag de persoons- en andere gegevens die zij van Lessee ontvangt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe Lessor behoort ter beschikking stellen. Dit gebeurt uitsluitend in het kader van activiteiten als genoemd in voorgaand artikellid, voor administratieve doeleinden en ter bevordering van efficiency. Een en ander gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Lessor meldt, met betrekking tot natuurlijke personen, deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerdergenoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft Lessor verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement.

7. AANVULLENDE ZEKERHEID

Lessee is verplicht om op eerste verzoek van Lessor voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Lessor, voortvloeiend uit zowel de bestaande Leaseovereenkomst als uit nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van Lessor onvoldoende geworden en/of is de mogelijkheid van Lessor zich op het Object te verhalen verminderd of tenietgegaan, dan is Lessee, ondanks de rechten van Lessor op grond van art 8 (Vervroegde opeisbaarheid), verplicht jegens Lessor (aanvullende) zekerheid te stellen. Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van Lessor strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.

8. VERVROEGDE OPEISBAARHEID

 1. In het geval:

  a. Lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere op hem rustende verplichting jegens Lessor niet nakomt, of ten onrechte een geïncasseerd bedrag laat terugboeken;

  b. Lessee van plan is zijn bedrijf naar het buitenland te verplaatsen, of

  c. ten laste van Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar, beslag is gelegd of een dergelijk beslag dreigt, of Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar op een andere wijze de vrije beschikking over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest of daar verhaal op wordt gezocht, of

  d. Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar, als hij een natuurlijk persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of, als hij een rechtspersoon is, wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert, of

  e. surséance van betaling of faillissement van Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar is aangevraagd of op Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse of internationale rechtsstelsels, of

  f. het eigen vermogen van Lessee, eventueel aangevuld met achtergestelde leningen, niet langer voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en/of minder is dan nul,

  g. Lessee zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, of Lessor ernstig twijfelt over de continuïteit van het bedrijf van Lessee, of

  h. er (naar het oordeel van Lessor een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over Lessee, of het voornemen bestaat voor zo’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Lessee aan derden wordt overgedragen, of het voornemen voor zo’n overdracht bestaat, of

  i. Lessee een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of maatschap is, bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of maat, of,

  j. een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Lessee (waaronder mede begrepen aansprakelijkheid op grond van 2:403 BW) is of wordt ingetrokken, of

  k. het Object of een ten behoeve van Lessor tot zekerheid verbonden goed wordt vervreemd, onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd, in waarde dreigt te verminderen of niet blijkt te bestaan, of

  l. een vergunning, vereist met betrekking tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van Lessee ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of daaraan verbonden voorwaarden, of Lessee wordt geschorst in zijn ambt- of beroepsuitoefening of daaruit dreigt te worden ontzet of ontslagen, of

  m. Lessee voor of tijdens de looptijd van de Leaseovereenkomst aan Lessor onjuiste informatie aan Lessor heeft verschaft;

  n. Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar een verplichting uit een andere overeenkomst met Lessor of met een andere financiële instelling niet tijdig nakomt of deze vervroegd wordt opgeëist of beëindigd, of

  o. de relatie van Lessor met Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar en/of een entiteit behorende tot de groep waartoe Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar behoort naar het oordeel van Lessor een gevaar is of kan zijn voor de aantasting van de integriteit en/of de reputatie van de financiële sector en/of Lessor, of

  p. zich een gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat deze zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat Lessee en/of Hoofdelijk Medeschuldenaar tekort zal gaan schieten in de nakoming van een verplichting van welke aard dan ook tegenover Lessor of dat het door Lessee aan Lessor verschuldigde niet of niet geheel op de opbrengst van het Object en/of ten behoeve van Lessor verbonden goederen of op Hoofdelijk Medeschuldenaar kan worden verhaald, of het Object en/of ten behoeve van Lessor verbonden goederen in waarde zijn verminderd of teniet zijn gegaan of naar het oordeel van Lessor onvoldoende zijn verzekerd of zulks naar de mening van Lessor voorzienbaar is, is Lessee jegens Lessor in verzuim en heeft Lessor het recht om
  i. de Leaseovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan Lessee met onmiddellijke ingang te ontbinden,
  ii. al hetgeen Lessee aan Lessor verschuldigd is ineens op te eisen,
  iii. te vorderen dat het Object en de Documenten in haar macht of in de macht van een door haar aan te wijzen derde wordt gebracht,
  iv. het zekerheidsrecht direct uit te winnen en/of v. schadevergoeding te vorderen, alles onverminderd de rechten die de wet en de Leaseovereenkomst aan Lessor toekennen bij niet-nakoming door Lessee. De ontbinding heeft ingeval van een sale en financial lease geen betrekking op de in de Leaseovereenkomst overeengekomen koop van het Object.
 2. De in het vorige lid genoemde schadevergoeding is direct opeisbaar en is gelijk aan het totaal van:

  a. de achterstallige leasetermijnen vermeerderd met de toepasselijke vertragingsrente; en

  b. de leasetermijnen die verschuldigd zouden zijn bij reguliere nakoming van de Leaseovereenkomst; vermeerderd met

  c. de in en buiten rechte te maken kosten, waaronder de interne kosten, van Lessor en de door haar in te schakelen derden, in verband met de parate executie van het zekerheidsrecht.
 3. Naast en in aanvulling op de in het vorige lid genoemde schadevergoeding, is Lessee bij ontbinding van de Leaseovereenkomst door Lessor een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 25% van de netto-opbrengst van het Object, met een maximum van EUR 2.500.
 4. Lessee mag de Leaseovereenkomst niet voortijdig opzeggen, ontbinden of op een andere wijze beëindigen.

9. KOSTEN

 1. Alle kosten door Lessor gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder kosten voor inbezitneming van het Object, verwijdering, taxatie en transport, herstel van schade en/of achterstallig onderhoud alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Lessee.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het van Lessee te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 250,00. Als Lessor kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van Lessee.

10. OVERDRACHT, VERPANDING EN/OF CONTRACTSOVERNEMING

 1. Lessor heeft het recht haar volledige rechtsverhouding met Lessee uit hoofde van de Leaseovereenkomst, haar (vorderings)rechten daaruit en/of (de eigendom van) het Object, (geheel of gedeeltelijk) over te dragen, te cederen of te verpanden aan een derde.฀
 2. Lessee verleent hierbij bij voorbaat onherroepelijk medewerking aan de contractsoverneming.
 3. Lessee mag haar rechtsverhouding met Lessor uit hoofde van de Leaseovereenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. De vorderingen voortvloeiend uit de Leaseovereenkomst zijn niet voor overdracht vatbaar (in de zin van art 3:83 lid 2 BW) en kunnen derhalve ook niet worden overgedragen of verpand.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Lessor is niet aansprakelijk voor eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van het Object, daarin of daaraan voorkomende gebreken, of door het Object, of tekortkomingen daaraan direct of indirect veroorzaakte schade.฀
 2. Lessor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig opvolgen of naleven door Lessee van regelgeving, gebruiksvoorschriften en/of instructies ter zake het Object.
 3. Mocht komen vast te staan, dat er op Lessor een aansprakelijkheid terzake het Object rust, dan is de aansprakelijkheid van Lessor in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die de leverancier c.q. fabrikant van het Object eventueel uit dien hoofde jegens Lessor mocht hebben.
 4. Lessee vrijwaart Lessor voor alle aanspraken van derden op vergoeding van een door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het Object en het houden, gebruik of vervoer van het Object, alsmede alle schade en kosten van Lessor voortvloeiende uit rechtsgedingen of vorderingen hoe ook genaamd, die mochten worden ingesteld met betrekking tot het Object of het houden, gebruik of vervoer daarvan.
 5. Ongeacht de door Lessor gebruikte benaming van de Leaseovereenkomst, is Lessor nooit aansprakelijk voor de boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de Leaseovereenkomst. Lessee vrijwaart Lessor van aanspraken in verband met voormelde kwalificatie.
 6. Iedere derde die i) bij de totstandkoming van de Leaseovereenkomst heeft bemiddeld en/of ii) het Object bij Lessee heeft afgeleverd en/of geïnstalleerd, kan op geen enkele manier worden aangemerkt als vertegenwoordiger van Lessor. Lessor is niet aansprakelijkheid voor eventueel door zo’n derde gedane toezegging of gemaakte afspraak. Lessor is hier ook niet aan gebonden.฀

12. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Als het Object door Lessor aan meerdere (rechts)personen tezamen in lease is gegeven of de Leaseovereenkomst door andere (rechts)personen dan Lessee is medeondertekend (hierna samen met Lessee: “Schuldenaren” en ieder afzonderlijk: “Schuldenaar”), zijn deze (rechts)personen naast Lessee hoofdelijk verbonden tot nakoming van alle verplichtingen uit de Leaseovereenkomst. Eventuele kwijting van één van de Schuldenaren laat de verplichtingen van de andere Schuldenaren volledig intact.
 2. De Schuldenaren doen afstand van alle door de wet aan hoofdelijk medeschuldenaren toegekende rechten, voorrechten en verweren.
 3. Iedere Schuldenaar stelt hierbij iedere vordering die zij heeft op de andere Schuldenaren uit hoofde van regres of subrogatie achter bij alle huidige en toekomstige vorderingen (uit welke hoofde ook) van Lessor op een Schuldenaar, in die zin dat de Schuldenaren een vordering uit regres of subrogatie niet geldend kunnen maken zolang Lessor niet volledig is voldaan.

13. SLOTBEPALINGEN

 1. De administratie van Lessor strekt tot volledig bewijs terzake hetgeen Lessee aan Lessor is verschuldigd behoudens door Lessee te leveren tegenbewijs.฀
 2. Bij een verlenging van de Leaseovereenkomst blijven alle hierop bij aanvang overeengekomen voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht, tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.
 3. Wijzigingen in of aanvullingen op de Leaseovereenkomst zijn slechts geldig als zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 4. Het door Lessor niet staan op stipte nakoming van een verplichting van Lessee schept voor Lessee tegenover Lessor geen recht.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden staat dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, kan dit ook per e-mail worden gedaan.
 6. Op verlangen van Lessor is Lessee verplicht voor iedere uitwisseling van berichten van welke aard ook met Lessor, gebruik te maken van een door Lessor op te geven communicatiekanaal, volgens de daarbij door Lessor te geven instructies.